ปฏิทินภาคการศึกษา

ปฏิทินหลักสูตรและกำหนดการลงทะเบียน

หลักสูตรแบบไม่เร่งรัด และกึ่งเร่งรัด

เทอม 1 2560

วันพุธที่ 6 มกราคม –> วันเสาร์ที่ 19 มีนาคม

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ (ไม่เคยเรียนมาก่อน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559
 • รับสมัครนักเรียนเก่า วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน ถึง วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559
 • รับสมัครนักเรียนใหม่ (เคยเรียนมาก่อน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2559

วันหยุดของสมาคมฝรั่งเศสฯ คือวันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ และ วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

เทอม 2 2560

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน –> วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ (ไม่เคยเรียนมาก่อน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
 • รับสมัครนักเรียนเก่า วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ ถึง วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560
 • รับสมัครนักเรียนใหม่ (เคยเรียนมาก่อน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

วันหยุดของสมาคมฝรั่งเศสฯ คือวันจันทร์ที่ 1 วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม และวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

เทอม 3 2560

วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม -> วันศุกร์ที่ 29 กันยายน

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ (ไม่เคยเรียนมาก่อน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560
 • รับสมัครนักเรียนเก่า วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน ถึง วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560
 • รับสมัครนักเรียนใหม่ (เคยเรียนมาก่อน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2560

วันหยุดของสมาคมฝรั่งเศสฯ คือวันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม 2560

เทอม 4 2560

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม –> วันอังคารที่ 19 ธันวาคม

 • รับสมัครนักเรียนใหม่ (ไม่เคยเรียนมาก่อน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560
 • รับสมัครนักเรียนเก่า วันเสาร์ที่ 2 กันยายน ถึง วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560
 • รับสมัครนักเรียนใหม่ (เคยเรียนมาก่อน) ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 2 กันยายน 2560

วันหยุดของสมาคมฝรั่งเศสฯ คือวันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม, วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน, วันอังคารที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 10 และวันอาทิตย์ที่ 31 ธันวาคม 2560

หลักสูตรแบบเร่งรัด

หลักสูตรแบบเร่งรัด
 • ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 6 มกราคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ ถึงวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม
 • ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 เมษายน ถึงวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม ถึง วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน
 • ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม ถึงวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม ถึงวันศุกร์ที่ 29 กันยายน
 • ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม ถึงวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน
 • ตั้งแต่วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน ถึงวันอังคารที่ 19 ธันวาคม