TCF คืออะไร?

การทดสอบความรู้ที่เป็นที่รู้จัก

TCF (การทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส) เป็นการทดสอบที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติและการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส
เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยทั่วไปสำหรับบุคคลที่อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก

ข้อสอบของการทดสอบความรู้นี้เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกซึ่งมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว
การสอบ TCF มีความยืดหยุ่นและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ทำให้ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งการทำงานและใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ความแตกต่างของการสอบแต่ละประเภท

การสอบ TCF มีทั้งหมด 4 ประเภท :

TCF

ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้และความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา (นักเรียน ผู้ที่จะศึกษาต่อ ผู้ที่กำลังฝึกงาน เป็นต้น) การทำงาน (พนักงานหรือผู้ที่จะทำงานในอนาคต) หรือเหตุผลส่วนตัว

การสอบ TCF สามารถใช้วัดระดับความเข้าใจทางภาษาทั้งทางด้านการฟัง และการอ่าน รวมถึงความสามารถในการใช้โครงสร้างทางภาษา โดยมีการสอบเพิ่มเติมอีก 2 ส่วนเพื่อประเมินผู้เข้าทดสอบทางด้านการพูดและการเขียน

TCF สำหรับรัฐควิเบก

ใช้สำหรับประเมินความสามารถในการฟังและการพูด โดยเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์ของกระทรวงกิจการคนเข้าเมืองสำหรับใช้ในการยื่นใบสมัครเพื่อย้ายถิ่นฐานไปยังรัฐควิเบก ผู้ที่ต้องการยื่นใบสมัครเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวสามารถแนบประกาศนียบัตรแสดงผลการสอบ TCF สำหรับควิเบกไปพร้อมกับใบสมัครได้

TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP)

ใช้สำหรับประเมินความสามารถในการฟัง, การอ่าน, การใช้โครงสร้างทางภาษา รวมถึงการสอบเขียนซึ่งเป็นภาคบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส

TCF สำหรับผู้ต้องการขอสัญชาติฝรั่งเศส

การทดสอบนี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่ต้องการขอสัญชาติฝรั่งเศสโดยทางกฎหมายหรือการแต่งงาน ซึ่งจำเป็นต้องแสดงผลยืนยันความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสเทียบเท่าระดับ B1 โดยประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการนี้จะต้องใช้ประกอบหลักฐานโดยผู้สมัครต้องสอบผ่านระดับ B1 ในการสอบทั้ง 2 ส่วน (ความเข้าใจในการฟังและทักษะในการพูด)

ผลการสอบมีอายุ 2 ปี

ผลการสอบ TCF, TCF สำหรับควิเบก และTCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP) สามารถสามารถใช้ยืนยันความสามารถทางภาษาได้เป็นเวลา 2 ปี

มาตรฐานและการวัดผลการสอบ

ข้อสอบ TCF จัดทำขึ้นตามกระบวนการทางวิชาการอย่างแม่นยำ เป็นการประเมินผลที่มีมาตรฐาน ผลที่ได้จากการทดสอบสามารถนำมาเปรียบเทียบและแสดงถึงระดับความรู้ทางภาษาของผู้เข้าสอบได้โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ จากระดับพื้นฐาน (A1) ไปถึงระดับสูง (C2) โดยระดับเหล่านี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป

การเตรียมตัวสอบ

วัตถุประสงค์ในการสอบ TCF คือ การวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสของผู้สมัครในการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป ทั้งในชีวิตประจำวัน การเดินทาง การทำงาน หรือการศึกษา การสอบ TCF ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการสอบเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการใช้ภาษาโดยทั่วไป อาทิเช่น การฟังวิทยุ การชมภาพยนตร์ การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการพูดคุยในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบได้จากสื่อต่างๆ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือต่อไปนี้ได้ที่ห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

  • Le guide officiel d'entraînement au TCF, โดย Didier
  • Le Nouvel Entraînez-vous - 250 activités - TCF, โดย Clé International
  • Test de connaissance du français, โดย Belin

ผู้สมัครสอบยังสามารถ

  • ฝึกกิจกรรมพิเศษของ TCF ทางเว็บไซต์ CIEP หรือ Didier
  • ฝึกทักษะการฟังทางเว็บไซต์ RFI
  • เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ ทางเว็บไซต์ TV5

การลงทะเบียนสอบ

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของการสอบ TCF ทุกประเภททั้ง TCF, TCF สำหรับควิเบก TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP) และ TCF สำหรับขอสัญชาติฝรั่งเศส

ผลการสอบ TCF สามารถแสดงความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสของผู้สมัครจากระดับ A1 ถึง C2 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป

ผลการสอบ TCF จะถูกส่งมายังสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพภายใน 3 สัปดาห์หลังจาก CIEP ได้ตรวจรับรองแล้ว

ผู้สมัครจะต้องมารับผลการสอบ TCF ด้วยตนเองที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยทางสมาคมฯ จะแจ้งนัดวันให้มารับผลทางอีเมล

วันที่สอบ: วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560

เปิดลงทะเบียน: ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 21 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ: ไม่มีการสอบ TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP)

วันที่สอบ: 17/02/2018

เปิดลงทะเบียน: 15/12/2017 - 13/01/2018

ค่าลงทะเบียน (in progress)
  • TCF (TP) สำหรับบุคคลทั่วไป: xx บาท, xx บาท (สอบเขียน) xx บาท (สอบพูด)
  • TCF สำหรับรัฐควิเบก: xx บาท (สอบฟัง), xx บาท (สอบอ่าน), xx บาท (สอบเขียน), xx บาท (สอบพูด)
  • TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP) xx บาท
  • TCF สำหรับยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศส xx บาท