001 (1 of 113) copyมาร์แซล พรูสเคยเขียนไว้เมื่อศตวรรษก่อนใน Contre Sainte Beuve ว่า “หนังสือคือผลผลิตของตัวเราในอีกรูปแบบหนึ่งที่แตกต่างจากเราที่แสดงออกในชีวิตประจำวัน ในสังคม ในความบกพร่องของเรา หากต้องการจะเข้าใจตัวเราอีกคนนั้น จักต้องค้นลึกเข้าไปที่ก้นบึ้งของเรา แล้วพยายามปะติดปะต่อขึ้นเป็นเราอีกครั้ง…”แนวคิดว่าด้วยเรื่องอัตลักษณ์ ครอบคลุมถึงผลรวมของข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างที่เป็น และบ่งบอกถึงความแตกต่างจากคนอื่น ไม่ว่าจะในแง่ของปริมาณ ลักษณะเฉพาะ คุณสมบัติ กลุ่มสังคม หรือตัวบุคคล
คณาจารย์ภาควิชาจิตรกรรมของคณะ ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำเสนอนิทรรศการที่ชวนให้ผู้ชมได้ใคร่ครวญถึงเรื่อง อัตลักษณ์ หรือ ไร้อัตลักษณ์ ของทั้งคนอเมริกัน คนเบลเยียม คนฝรั่งเศส และคนไทย