ConferencePascal 01การอภิปรายบนเวที ครั้งที่ 3 เป็นอีกครั้งที่ได้รับความสนใจและประสบความสำเร็จ ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงาน รวมถึงผู้เข้าร่วมอภิปรายทั้ง 6 ท่าน ได้แก่ ปาสกาล รองแบรต์ อโนชา สุวิชากรพงศ์ พิเชษฐ์ กลั่นชื่น ปวิตร มหาสารินันทน์ ธีระวัฒน์ มุลวิไล ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเผยให้เห็นมุมมองที่แตกต่าง ขอบคุณสถานทูตฝรั่งเศสและสมาคมฝรั่งเศสที่จัดการอภิปรายครั้งนี้ แล้วพบกันใหม่ในการอภิปรายบนเวทีครั้งถัดไปที่จะเกิดขึ้นเร็วๆ นี้

การ เสวนาวรรณกรรมการเขียนบทละครกับ ปาสกาล รองแบรต์ อาจารย์วันรัก สุวรรณวัฒนา และอาจารย์ปวิตร มหาสารินันทน์ ที่จัดขึ้นโดยสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เมื่อวันพุธที่ 10 กันยายน 2014 ประสบความสำเร็จอย่างมากมาย มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานจนเต็มห้องออดิทอเรียม ทั้ง 200 ที่นั่งเต็มไปด้วยผู้คนที่มาร่วมงาน ขอขอบคุณนักเรียนนักศึกษา และอาจารย์ที่มาร่วมงานกันอย่างอบอุ่น!