สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งในศูนย์การสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF/DALF และ TCF อย่างเป็นทางการในประเทศไทย

คุณต้องการใบรับรองระดับทักษะภาษาฝรั่งเศสของคุณหรือไม่? คุณสงสัยหรือไม่ว่า CECRL คืออะไร และความแตกต่างระหว่างการสอบ DELF และ TCF คืออะไร?

 

กรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา หรือ Common European Framework of Reference for Languages ​​​​(CEFRL) กำหนดโดยสภายุโรปในปี พ.ศ. 2544 เป็นกรอบอ้างอิงที่ใช้อธิบายความรู้และทักษะที่ผู้เรียนภาษาต้องพัฒนา เพื่อให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาษาต่างประเทศ โดยกำหนดระดับความสามารถทางภาษาเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูงสุดคือ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2

 

ประกาศนียบัตรทางภาษาฝรั่งเศส หรือการทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส?

 

การสอบ DELF/DALF และ TCF เป็นการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานภาครัฐของประเทศฝรั่งเศส เพื่อใช้รับรองระดับภาษาฝรั่งเศสของผู้สอบ การเลือกสอบแบบใดแบบหนึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สอบ (การศึกษา การย้ายถิ่นฐาน เหตุผลส่วนตัว การขอสัญชาติ ฯลฯ)

 

DELF/DALF ประกาศนียบัตรที่ใช้ได้ตลอดชีวิต

 

สำหรับการสอบ DELF และ DALF ผู้สมัครสอบจะต้องเลือกระดับที่ต้องการสอบจาก 6 ระดับ ตามกรอบ CEFRL และหากสอบผ่านจะได้รับประกาศนียบัตรที่มีผลตลอดชีวิต การสอบ DELF ใช้ทดสอบทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับ A1, A2, B1 และ B2 ในขณะที่การสอบ DALF ใช้ทดสอบทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับสูง C1 และ C2 นอกจากนี้ ยังมีการสอบ DELF Prim ระดับ A1.1 สำหรับเด็ก เพื่อวัดทักษะภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น และการสอบ DELF Junior สำหรับเด็กในระดับมัธยมศึกษา ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 ถึง 99 ปี สามารถสอบ DELF ได้ทุกคน!

การสอบ DELF และ DALF จะได้รับประกาศนียบัตรที่มีผลตลอดชีวิต ซึ่งใช้รับรองระดับภาษาฝรั่งเศสโดยรวมของผู้สอบ โดยประเมินจาก 4 ทักษะหลัก สำหรับภาษาต่างประเทศ ได้แก่ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

 

TCF การสอบทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศสในช่วงเวลาที่กำหนด

 

สำหรับการทดสอบความรู้ภาษาฝรั่งเศส (TCF) ผู้สมัครสอบจะเลือกรูปแบบการสอบที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของตัวผู้สอบเอง ได้แก่ TCF แคนาดา, TCF สำหรับรัฐควิเบก, TCF สำหรับผู้ต้องการขอสัญชาติฝรั่งเศส และ TCF สำหรับบุคคลทั่วไป)

การสอบ TCF จะประเมินระดับทางภาษาของผู้สอบ ณ เวลาที่กำหนด โดยจะประเมินทักษะทางภาษาแต่ละด้านตามกรอบ CEFRL 6 ระดับ ได้แก่ A1, A2, B1, B2, C1 และ C2 ข้อสอบที่มีมาตรฐานและจัดทำขึ้นตามกระบวนการทางวิชาการอย่างแม่นยำนี้ เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกซึ่งมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว

ระดับที่ได้และใบรับรอง TCF มีอายุ 2 ปี โดยจะประเมินระดับในแต่ละทักษะ ไม่ใช่ระดับโดยรวม การสอบนี้ใช้สำหรับนักเรียนและผู้ใหญ่

 

ตารางเปรียบเทียบการสอบ DELF/DALF และ TCF

 

DELF/DALF

TCF

ระดับทักษะทางภาษาที่ประเมินA1 ถึง C2
คุณสมบัติผู้เข้าสอบเป็นชาวต่างชาติหรือชาวฝรั่งเศสที่เกิดในประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาฝรั่งเศส

DELF Prim สำหรับผู้สอบที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา

DELF Junior สำหรับผู้สอบที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา

เป็นผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ (ยกเว้น TCF แคนาดาและรัฐควิเบก)

สำหรับผู้สอบที่มีอายุมากกว่า 16 ปี (TCF สำหรับบุคคลทั่วไป)

โครงสร้างและรูปแบบข้อสอบการทดสอบทักษะแบบบังคับ 4 ประเภท (3 การสอบแบบกลุ่ม และ 1 การสอบเดี่ยว)การทดสอบทักษะแบบบังคับ 3 ประเภทและการทดสอบเพิ่มเติม 2 ประเภท (การสอบเดี่ยว)
Document obtainedประกาศนียบัตรใบรับรองระดับทักษะทางภาษาฝรั่งเศส
Validityตลอดชีวิต2 ปี

การเลือกสอบแต่ละประเภทขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้สอบ ทีมงานของสมาคมฯ พร้อมให้คำแนะนำคุณ (exam.bangkok@alliance-francaise.or.th)

 

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ ศูนย์เตรียมสอบและคุณครูผู้ทุ่มเทเพื่อความสำเร็จของคุณ

 

ศูนย์เตรียมสอบ

 

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เสนอหลักสูตรเตรียมความพร้อม เพื่อสร้างความเข้าใจในการสอบแต่ละประเภท รวมทั้งรูปแบบและโครงสร้างของข้อสอบต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคุณครูจะนำเสนอกิจกรรมและแบบฝึกหัดที่เหมาะกับการทดสอบประเภทต่าง ๆ คุณจะได้ฝึกทำข้อสอบ ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงก่อนสอบ เพื่อทำความคุ้นเคยกับการสอบให้ดียิ่งขึ้น สมาคมฯ ขอแนะนำให้คุณลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมนี้ หากคุณต้องการทดสอบระดับ B1 ขึ้นไป

 

 คุณครูและผู้ทดสอบมากประสบการณ์

 

คุณครูของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ มีประสบการณ์ในการทดสอบทักษะการพูดและตรวจข้อสอบ DELF/DALF คุณครูต้องฝึกอบรมเป็นเวลา 30 ชั่วโมง ตั้งแต่ระดับ A1 ถึง C2 เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ทดสอบเป็นเวลา 5 ปี และต้องฝึกอบรมออนไลน์ เพื่อจะได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ทดสอบเป็นเวลา 5 ปี สำหรับการสอบทักษะการพูด TCF

สองหลักสูตรการอบรมที่ได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสนี้ เป็นเครื่องหมายของคุณภาพการศึกษาที่สอนโดยสมาคมฯ 

คุณครูของเราในระหว่างการฝึกอบรมการเป็นผู้ทดสอบในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2564

 

การจัดสอบเป็นประจำ

 

ในแต่ละปีสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ จะจัดสอบ DELF/DALF ในเดือนมีนาคม มิถุนายน และพฤศจิกายน สำหรับปี 2565 จัดการสอบตามวันต่อไปนี้ อ่านข้อมูลทั้งหมดที่นี่

สำหรับการสอบ TCF ประเภททต่าง ๆ จะกำหนดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ พฤษภาคม สิงหาคม และตุลาคม 2565 ดังนี้  ลงทะเบียนที่นี่