ถ้าคุณเป็นหรือเคยเป็นนักเรียนของสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ และคุณมีความสนใจในหัวข้อการวางผังเมือง สิทธิในความเป็นพลเมือง ระบบนิเวศวิทยา หรือสถาปัตยกรรม โอกาสของคุณมาถึงแล้ว รีบติดต่อเรา !

***

เนื่องในโอกาสงาน “ค่ำคืนแห่งความคิด” (Nuit des idées) ศูนย์วิจัยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมสมัย (IRASEC) สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ และมูลนิธิ Heinrich Böll, ร่วมมือกันจัดงานในปีนี้เป็นระยะเวลา 2 วัน (23 และ 28 มกราคม 2564) โดยตัวงานจะมีการฉายภาพยนตร์ การพูดคุยแลกเปลี่ยน การสำรวจเมือง และกิจกรรมอื่นๆ ภายในหัวข้อ “เมืองและการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” เป้าหมายของงานก็เพื่อสร้างความตระหนักและตั้งคำถามเกี่ยวกับการพัฒนาผังเมืองและอิทธิพลโดยรอบในชีวิตประจำวัน

นักเรียนของสมาคมฝรั่งเศสจำนวน 2 คนจะได้รับเลือกในการให้สัมภาษณ์เป็นระยะเวลาคนละ 2-5 นาที เป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาไทยก็ได้ โดยพวกเขาจะพูดถึงหัวข้อที่พวกเขาสนใจและเกี่ยวข้อง เช่น มุมมองต่อการพัฒนาผังเมืองในชุมชนของตนเอง ความประทับใจต่อชุมชนของตนเองที่มีผลกับชีวิตประจำวัน โครงการพัฒนาผังเมืองที่ประทับใจ แนวความคิดด้านการมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองหรือชุมชน ฯลฯ

คลิปสัมภาษณ์นี้จะถูกฉายในช่วงการอภิปราย (วันที่ 28 มกราคม 2564) เพื่อใช้เป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อการพูดคุยและแสดงให้เห็นเป็นตัวอย่างแนวความคิดด้านการพัฒนาผังเมืองของกรุงเทพ

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วม กรุณาส่งจดหมายแนะนำตัวเองพร้อมกับหัวข้อที่ต้องการนำเสนอ ความยาวไม่เกิน 3 หรือ 4 บรรทัดมาที่ communication@afthailande.org ก่อนวันที่ 12 มกราคม 2564

ผู้เข้าร่วมจะถูกคัดเลือกตามเนื้อหาและหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับตัวงาน