Category: รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งครูสอนศิลปะ

(เริ่มงานเดือนกันยายน 2565)

รูปแบบ : ครูสอนวิชาศิลปะ เริ่มงานตั้งแต่เดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป

สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อ่านต่อ


ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร และการตลาดหลักสูตร

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กรและการตลาดหลักสูตร

สัญญาจ้างงาน 1 ปีและสามารถต่ออายุสัญญาได้ เริ่มงานตั้งแต่วันจันทร์ที่ 15 กันยายน 2564 (more…)
รับสมัครงานตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค

สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ เปิดรับสมัครงานในตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค (เต็มเวลา).

สัญญาจ้างประเภทงานประจำเต็มเวลา

สถานที่ : สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ ถนนวิทยุ กรุงเทพ

ภารกิจหลักของตำแหน่ง หัวหน้าช่างฝ่ายเทคนิค คือการรับผิดชอบงานในส่วนของฝ่ายเทคนิคสำหรับกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมพร้อมทั้งดูแลการบำรุงรักษาโดยรวมของตัวอาคารสมาคมฝรั่งเศส

(more…)