I – FLE – หลักสูตรสำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่

PETITS FLE (สำหรับอายุ 3-6 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันเสาร์ (เช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้น)
 •  2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
 • 32 ชั่วโมงต่อเทอม (ประมาณ 6 เดือน)
 • ราคา 15,250 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
นักเรียนจะทำความรู้จักกับภาษาผ่านกิจกรรมและเกมต่างๆ ที่สรรค์สร้างขึ้นสำหรับเด็กเล็กโดยเฉพาะ และมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในการสอนเด็กเล็ก มาทำการสอนในพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ : ห้องเรียนเด็ก และห้องทำกิจกรรม

ปฎิทินการศึกษา   แผ่นพับ   ติดต่อสอบถาม

GRANDS FLE (สำหรับอายุ 7-11 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันเสาร์ (เช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้น)
 • 2 ชั่วโมง 15 นาที ต่อสัปดาห์
 • 18 ชั่วโมงต่อเทอม (ประมาณ 2 เดือน)
 • วันเสาร์
 • ราคา 5,900 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
นักเรียนจะได้รับพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส โดยผ่านการเรียนรู้จากกิจวัตรประจำวัน และหลักสูตรของหนังสือประกอบการเรียน ที่อธิบายและเล่าถึงชีวิตประจำวันของนักเรียนที่ฝรั่งเศส

หลักสูตรนี้มีทั้งหมด 7 ระดับ (รวมทั้งหมด 126 ชั่วโมง) ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถแนะนำตัวและพูดถึงสิ่งรอบๆ ตัวเป็นภาษาฝรั่งเศสได้อย่างเหมาะสม

นักเรียนจะได้รับความรู้ในระดับที่เพียงพอสำหรับสมัครสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศส (DELF PRIM A1.1 และ A1) ซึ่งประกาศนียบัตรนี้ได้รับการรับรองโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส

ปฎิทินการศึกษา   แผ่นพับ   ติดต่อสอบถาม

ADOS FLE (สำหรับอายุ 12-15 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • วันเสาร์ (เช้าหรือบ่าย ขึ้นอยู่กับระดับชั้น)
 • 2 ชั่วโมง 15 นาที ต่อสัปดาห์
 • 18 ชั่วโมงต่อเทอม (ประมาณ 2 เดือน)
 • วันเสาร์
 • ราคา 5,900 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์
หลักสูตรนี้ ประกอบไปด้วยบทเรียนที่คัดสรรค์เนื้อหาใกล้ตัวและน่าสนใจ เพื่อสร้างแรงผลักดันในการเรียนภาษาฝรั่งเศส สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น

เมื่อจบหลักสูตรระดับแรก นักเรียนจะสามารถแนะนำตัวและบรรยายสิ่งที่ตัวเองสนใจ รวมไปถึงข้อมูลอื่นๆ เป็นภาษาฝรั่งเศส พวกเขาจะมีความรู้เพียงพอสำหรับการสอบวัดระดับภาษา DELF JUNIOR A1 ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับการยอมรับระดับสากล

เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรระดับสอง จะสามารถโต้ตอบและสื่อสารเกี่ยวกับหัวข้อที่ครอบคลุมสิ่งที่ผู้เรียนขอบและถนัด และยังสามารถสมัครสอบวัดระดับ DELF A2 ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรภาษาฝรั่งเศสระดับที่สูงขึ้น

ปฎิทินการศึกษา   แผ่นพับ   ติดต่อสอบถาม

II – หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสสำหรับเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่

COMME À L’ÉCOLE – เรียนเหมือนที่โรงเรียน (สำหรับอายุ 3-11 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ หรือมีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ แต่เข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ
 • ตั้งแต่ 16 ถึง 32 ชั่วโมงต่อคอร์ส
 • วันธรรมดา และ วันเสาร์
 • ราคาตั้งแต่ 7,640 ถึง 15,250 บาท

สำหรับทุกช่วงอายุ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส

ตั้งแต่ชั้น La Maternelle (เทียบเท่าชั้นอนุบาล) ถึงชั้น CM2 (เทียบเท่าชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) นักเรียนจะได้รับการสอนโดยครูที่มีคุณวุฒิ โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การช่วยให้เด็กได้รับความรู้พื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็น การอ่าน เขียน ความเข้าใจ และพัฒนาการเขียนตามหลักไวยากรณ์ การสะกดคำ และการใช้คำศัพท์ต่างๆ

ปฎิทินการศึกษา   แผ่นพับ   ติดต่อสอบถาม

COLLEGE – มัธยมศึกษาตอนต้น (สำหรับเด็กที่เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2554 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ หรือมีภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ แต่เข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติ
 • 32 ชั่วโมงต่อคอร์ส
 • วันเสาร์
 • ราคา 15,250 บาท

สำหรับทุกช่วงอายุ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมเนื้อหาที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส

หลังสูตร คือ การสอนต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลัก คือ การช่วยให้เด็กได้รับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสตามโปรแกรมของกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส เพื่อเตรียมตัวในการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะเน้นด้านการตีความแสดงความคิดเห็น และความเข้าใจด้านภาษาที่ลึกซึ้งมากขึ้น

ปฎิทินการศึกษา   แผ่นพับ   ติดต่อสอบถาม

III – Holidays Camp – ค่ายวันหยุดปิดภาคเรียน

HOLIDAYS CAMP FOR KIDS – ซัมเมอร์แคมป์สำหรับเด็กและวัยรุ่น