I –สถาบันการเรียนรู้สำหรับเด็ก

ชั้นเรียน PETITS FLE (อายุ 3-6 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร
 • 30 ชั่วโมงต่อเทอม, 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์*
 • วันธรรมดา หรือ วันเสาร์
 • ราคา 13,600 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชั้นเรียนนี้สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ เพื่อเปิดโอกาสให้สัมผัสและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสผ่านชั้นเรียนเต็มรูปแบบที่เน้นการปฎิบัติ และใช้สื่อต่างๆ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ การทำกิจกรรม การร้องเพลงกล่อมเด็ก เพลงทั่วไป การเต้นรำ ศิลปะและงานฝีมือ การเล่าเรื่อง และการอ่านหนังสือการ์ตูน

ปฎิทินการศึกษา แผ่นพับ ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ชั้นเรียน GRANDS FLE (อายุ 7-11 ปี)


 • สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสาร
 • 18 ชั่วโมงต่อคอร์ส, 2 ชั่วโมง 15 นาที ต่อสัปดาห์
 • วันเสาร์
 • ราคา 5,600 บาท

*เวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงถ้าตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ชั้นเรียนนี้สำหรับเด็กที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่ เพื่อเปิดโอกาสให้สัมผัสและเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมฝรั่งเศสผ่านชั้นเรียนเต็มรูปแบบที่เน้นการปฎิบัติ และใช้สื่อต่างๆ เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ การทำกิจกรรม การร้องเพลงกล่อมเด็ก เพลงทั่วไป การเต้นรำ ศิลปะและงานฝีมือ การเล่าเรื่อง และการอ่านหนังสือการ์ตูน

ปฎิทินการศึกษา แผ่นพับ ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

II – หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสในโรงเรียน

หลักสูตรเช่นเดียวกับที่โรงเรียน (อายุ 3-11 ปี)


 • สำหรับเด็กฝรั่งเศสหรือเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 • 30/40 ชั่วโมงต่อคอร์ส
 • วันธรรมดา และ วันเสาร์
 • ราคา 13,500/18,500 บาท

โปรแกรมภาษาฝรั่งเศสที่ออกแบบมาสำหรับเด็กฝรั่งเศสหรือเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสารอายุ 3-11 ปี และชั้นเรียนสำหรับเด็กที่เรียนอยู่ในโรงเรียนนานาชาติที่ประสงค์จะฝึกภาษาฝรั่งเศส โปรแกรมการสอนครอบคลุมเนื้อหาหลักตามที่กำหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศส จากชั้น“Maternelle” จนถึง “CM2” ดูแลชั้นเรียนโดยครูผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำการเรียนการสอนตามลำดับขั้นที่เหมาะสมกับการใช้ภาษาในการพูดและเขียน ครอบคลุมทั้งการพูด การเขียน การอ่านและการเขียน ตลอดจนไวยากรณ์ การผันไวยากรณ์ แก้คำผิด และคำศัพท์

หลักสูตรทบทวนในช่วงวันหยุด (อายุ 6-11 ปี)


 • สำหรับเด็กฝรั่งเศสหรือเด็กที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
 • 10 ชั่วโมงต่อคอร์ส
 • ราคา 4 600 บาท

ในชั้นเรียนนี้ เด็กที่เรียนในระดับCP ถึง CM2 จะทบทวนสิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้ที่โรงเรียนในช่วงวันหยุดกับครูประถมศึกษาในบรรยากาศที่ช่วยสร้างความกระตือรือร้น และสนุกสนาน

ปฎิทินการศึกษา แผ่นพับ ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

III –หลักสูตรฤดูร้อน

ชั้นเรียนช่วงปิดเทอมสำหรับวัยรุ่น


 • สำหรับผู้เริ่มต้น Deb 1-4
 • สำหรับ Deb 1/2 หรือการทบทวนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 • สำหรับ Deb 3/4 หรือการทบทวนของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 • 48 ชั่วโมง ใน 15 วัน
 • วันธรรมดา
 • ราคา 8,900 บาท

ในช่วงปิดเทอม ชั้นเรียนเร่งรัดนี้จะช่วยให้คุณได้ทบทวนสิ่งที่คุณเรียนรู้ที่โรงเรียนในบรรยากาศที่ช่วยสร้างความกระตือรือร้น และสนุกสนาน

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำหรับปฎิทินการศึกษา แผ่นพับ ติดต่อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม