Cours & séminaires

พัฒนาการสื่อสารของคุณ เพื่อสื่อสารกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน!

สมาคมฝรั่งเศสขอเสนอชั้นเรียนที่ออกแบบให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทและองค์กร ซึ่งสามารถจัดสอน ณ ที่ทำงานของท่านหรือที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ตามความสะดวกของท่าน
พัฒนาความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสเพื่อใช้ในสถานการณ์ทั่วไป ซึ่งจะเปิดโอกาสสู่การทำงานกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
การเจรจาทางการทูต ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กฎหมายฝรั่งเศส การท่องเที่ยว การเงิน การแพทย์ และอื่นๆ ที่ต้องใช้ศัพท์เฉพาะทางเพื่อใช้ในการทำงานที่หลากหลาย
การอบรมระยะสั้นและเฉพาะทางเปิดโอกาสให้เรียนรู้และใช้ความรู้และกลยุทธ์ในการทำงานเป็นภาษาฝรั่งเศส ไม่ว่าจะเป็นการสนทนาทางโทรศัพท์ การต้อนรับแขก การเจรจาต่อรอง การโต้ตอบอีเมลและการเขียนรายงาน การนำเสนองาน การมีส่วนร่วมเชิงรุก และประสิทธิภาพในการประชุมเชิงธุรกิจ
สิ่งสำคัญเกี่ยวกับวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่ควรรู้เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและเพื่อการทำงาน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ไทย-ฝรั่งเศส ในที่ทำงาน

ดาวน์โหลดแผ่นพับบริษัท

ใบประกาศนียบัตร และ หนังสือรับรอง

ใบประกาศนียบัตรที่ออกให้โดยกระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสเพื่อรับรองความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนต่างชาติ ที่สามารถใช้ภาษาฝรั่งเศสสื่อสารเพื่อการทำงาน DELF PRO พัฒนาความสามารถในการสื่อสารที่จำเป็นทุกด้านของชีวิตการทำงานในปัจจุบัน สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการเพื่อการสอบ DELF และ DELF PRO ในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังจัดหลักสูตรเตรียมสอบไว้ให้ด้วย

ลูกค้าของเราในปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร.
02 670 42 12
อีเมล
corporate@afthailande.org