สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

โทร
02 670 42 31
เว็บไซต์
02 670 42 71
อีเมล
culture@afthailande.org