TCF


TCF คืออะไร?

 • TCF (การทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส) เป็นการทดสอบที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติและการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยทั่วไปสำหรับบุคคลที่ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่
 • ข้อสอบของการทดสอบความรู้นี้เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกซึ่งมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว การสอบ TCF มีความยืดหยุ่นและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ทำให้ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งการทำงานและใช้ประโยชน์ส่วนตัว
 • ผลการสอบ TCF, TCF สำหรับควิเบก (เช่นเดียวกับ TCF สำหรับศึกษาต่อ DAP) สามารถสามารถใช้ยืนยันความสามารถทางภาษาได้เป็นเวลา 2 ปี

ความแตกต่างของการสอบแต่ละประเภท

tcf

TCF

ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้และความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา (นักเรียน ผู้ที่จะศึกษาต่อ ผู้ที่กำลังฝึกงาน เป็นต้น) การทำงาน (พนักงานหรือผู้ที่จะทำงานในอนาคต) หรือเหตุผลส่วนตัว

การสอบ TCF สามารถใช้วัดระดับความเข้าใจทางภาษาทั้งทางด้านการฟัง และการอ่าน รวมถึงความสามารถในการใช้โครงสร้างทางภาษา โดยมีการสอบเพิ่มเติมอีก 2 ส่วนเพื่อประเมินผู้เข้าทดสอบทางด้านการพูดและการเขียน

TCF รัฐควิเบก

ใช้สำหรับประเมินความสามารถในการฟังและการพูด โดยเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์ของกระทรวงกิจการคนเข้าเมืองสำหรับใช้ ในการยื่นใบสมัครเพื่อย้ายถิ่นฐานไปยังรัฐควิเบก ผู้ที่ต้องการยื่นใบสมัครเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวสามารถแนบประกาศนียบัตรแสดงผล การสอบ TCF สำหรับควิเบกไปพร้อมกับใบสมัครได้

TCF แคนาดา

คือการทดสอบความชำนาญด้านภาษาฝรั่งเศสตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน IRCC ประเทศแคนาดา (Immigration, Refugees and Citizenship Canada Office) ผลการสอบ TCF แคนาดา จะใช้ในการยื่นเอกสารขอย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาเพื่อทำธุรกิจ หรือใช้สำหรับยื่นขอสัญชาติแคนาดา

TCF สำหรับการพำนักและการขอสัญชาติฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่ต้องการขอสัญชาติฝรั่งเศส หรือบัตรประจำตัวผู้พำนักระยะยาว โดยจะประเมินทักษะทางภาษา 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน


ปฏิทิน ใบสมัครและผลการสอบ

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของการสอบ TCF ทุกประเภททั้ง TCF, TCF สำหรับควิเบก TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP) และ TCF สำหรับขอสัญชาติฝรั่งเศส

ผลการสอบ TCF สามารถแสดงความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสของผู้สมัครจากระดับ A1 ถึง C2 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป

ผลการสอบ TCF จะถูกส่งมายังสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพภายใน 3 สัปดาห์หลังจาก FEI ได้ตรวจรับรองแล้ว ผู้สมัครจะได้รับผลการสอบ TCF ผ่านทางอีเมลในรูปแบบไฟล์เท่านั้น

วันที่สอบ: 10/02/2024

 • เปิดลงทะเบียน: 18/12/2023 – 14/01/2024
 • ใบสมัคร (จะดาวน์โหลดได้ในช่วงรับสมัคร) : TCF Tout public, TCF Québec, TCF IRN (Integration, Residence and Nationality), TCF Canada | กรุณาส่งใบสมัครทางอีเมล examen.bangkok@afthailande.org

วันที่สอบ: 25/05/2024

 • เปิดลงทะเบียน: 01/04/2024 – 24/04/2024
 • ใบสมัคร : TCF Tout public, TCF Québec, TCF IRN (Integration, Residence and Nationality), TCF Canada | กรุณาส่งใบสมัครทางอีเมล examen.bangkok@afthailande.org

วันที่สอบ: 21/09/2024

 • เปิดลงทะเบียน: 29/07/2024 – 20/08/2024
 • ใบสมัคร (จะดาวน์โหลดได้ในช่วงรับสมัคร) : TCF Tout public, TCF Québec, TCF IRN (Integration, Residence and Nationality), TCF Canada | กรุณาส่งใบสมัครทางอีเมล examen.bangkok@afthailande.org

ค่าลงทะเบียน

 • TCF Tout public สำหรับบุคคลทั่วไป: 5,200 บาท, 2,900 บาท (สอบเขียน), 2,900 บาท (สอบพูด)
 • TCF สำหรับรัฐควิเบก: 2,600 บาท (สอบฟัง), 2,600 บาท (สอบอ่าน), 2,900 บาท (สอบเขียน), 2,900 บาท (สอบพูด)
 • TCF สำหรับยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศส 8,900 บาท
 • TCF สำหรับประเทศแคนาดา 10,200 บาท

*TCF DAP : TCF Tout public โดยจำเป็นต้องสอบเขียนด้วย


การเตรียมตัวสอบ

วัตถุประสงค์ในการสอบ TCF คือ การวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสของผู้สมัครในการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป ทั้งในชีวิตประจำวัน การเดินทาง การทำงาน หรือการศึกษา การสอบ TCF ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการสอบเป็นพิเศษ
เนื่องจากเป็นการใช้ภาษาโดยทั่วไป อาทิเช่น การฟังวิทยุ การชมภาพยนตร์ การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการพูดคุยในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบได้จากสื่อต่างๆ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือต่อไปนี้ได้ที่ห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

คุณสามารถอ่านข้อมูลได้จากหนังสือต่าง ๆ โดยเฉพาะที่ห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศส ดังนี้

 • Le guide officiel d’entraînement au TCF, éditions Didier
 • Le Nouvel Entraînez-vous – 250 activités – TCF, éditions Clé international
 • Test de connaissance du français, éditions Belin

บริการอื่น ๆ ของเรา