(เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2566)


สถานที่
: สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ  179 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำงาน: 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, วันจันทร์ – วันศุกร์ อาจมีการทำงานในวันหยุดหากมีกิจกรรมของสมาคม โดยได้รับการหยุดชดเชย

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพฯ มีภารกิจหลักเพื่อการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส และวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยมีผู้เรียนเกือบ 2,500 คนและผู้เยี่ยมชมกิจกรรมด้านวัฒนธรรมจำนวนหลายพันคน โดยมีกิจกรรมมากกว่า 150 กิจกรรมต่อปี ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการ คอนเสิร์ต การฉายภาพยนตร์ การประชุม หรืองานแสดงสินค้า เป็นต้น เรามีห้องออดิทอเรียมขนาด 220 ที่นั่ง ซึ่งติดตั้งเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อรองรับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • จัดเก็บข้อมูลและ/หรือบันทึกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์ อย่างเป็นระบบ
  • เรียบเรียงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบหรือแบบฟอร์มที่กำหนด
  • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ด้านงานธุรการที่เกี่ยวข้องทั้งภายในบริษัทและภายนอกบริษัท
  • ช่วยเหลือสนับสนุนแผนกอื่น ๆ ตามเหมาะสม เช่น งานวัฒนธรรม งานต้อนรับและลงทะเบียน ฯลฯ
  • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้แล้วเสร็จ อย่างมีประสิทธิภาพและตามระยะเวลา

คุณสมบัติ

  • ทักษะด้านภาษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี หากใช้ภาษาฝรั่งเศสได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ / เป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย
  • คุณสมบัติที่จำเป็น มีความรู้รอบตัวและความรู้ด้านวัฒนธรรมทั่วไป มีความตั้งใจกระตือรือร้น มีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบ เป็นมิตร ตรงต่อเวลา สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะด้านการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

วิธีการสมัคร

กรุณาส่งประวัติส่วนตัว (CV)  และจดหมายแนะนำตัว (Cover letter) มาทางอีเมล work@afthailande.org 

 

0 responses to “รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งผู้ช่วยแผนกธุรการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *