Offre d'emploi

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ มีภารกิจหลักเพื่อการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศสและวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยมีผู้เรียนเกือบ 2,500 คนในแต่ละปี

 • ห้องสมุดมัลติมีเดียเป็นศูนย์ข้อมูลและเอกสารหลักเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
  ในกรุงเทพฯ ห้องสมุดของเรามีหนังสือ และสื่อต่าง ๆ มากกว่า 20,000 ฉบับ ทั้งภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย
  และภาษาอังกฤษ
 • แผนกลงทะเบียนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 5 คน และมีหน้าที่ต้อนลูกค้า ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษา
  และการสอบวัดระดับทางภาษาฝรั่งเศสต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ฯลฯ

หน้าที่หลักสำหรับห้องสมุด :

 • ดูแล จัดการเอกสาร ทั้งการยืม คืน ต่ออายุ และการจองหนังสือ
 • ลงทะเบียน และอธิบายข้อมูลห้องสมุดให้กับผู้อ่านรายใหม่
 • สามารถปฎิบัติงานได้รอบด้านและหลากหลาย
 • จัดเอกสารเข้าระบบและห่อปกหนังสือ
 • ภารกิจอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานที่เหมาะสมของห้องสมุด ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฝรั่งเศส

(ในกรณีจำเป็น) หน้าที่สำหรับแผนกลงทะเบียน :

 • ลูกค้าสัมพันธ์: ให้การต้อนรับและช่วยเหลือผู้มาติดต่อ
 • ติดตามการลงทะเบียนในซอฟต์แวร์ AEC เช่น การอัปเดตไฟล์ลูกค้า การติดตาม ฯลฯ (จะได้รับการอบรมเมื่อเข้ารับตำแหน่ง)
 • ภารกิจอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานที่เหมาะสมของแผนกทะเบียน ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฝรั่งเศส

คุณสมบัติ :

 • ทักษะทางภาษา : มีทักษะภาษาฝรั่งเศส (ระดับ A2 ขึ้นไป) และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • คุณสมบัติที่จำเป็น : มีความรู้ด้านวัฒนธรรมทั่วไปที่ดี สามารถจัดระเบียบงานได้ดี  มีความรอบคอบในการทำงาน
  มีทักษะการรับฟัง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา เรียนรู้เร็ว และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้
 • หากได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคการจัดการเอกสารและห้องสมุด หรือมีประสบการณ์ทำงานในห้องสมุดจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงื่อนไข :

 • ประเภท: สัญญาจ้างชั่วคราว (สัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลา 3 เดือน สามารถต่ออายุได้)
 • เวลาทำงาน: 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, วันพุธ – วันอาทิตย์ (ในกรณีจำเป็น อาจต้องทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห์)
 • วันเริ่มงาน: พฤศจิกายน 2565 (หากเริ่มงานได้เลย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัว (CV) และจดหมายแนะนำตัว มาที่อีเมล work@afthailande.org