สมาคมฝรั่งเศส เป็นสถานที่ที่เหมาะสมต่อ การพัฒนาทางสติปัญญาตลอดจนทางวัฒนธรรมให้กับบุตรหลานของท่าน ภายใต้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง

แผ่นพับกิจกรรมสำหรับเด็ก