สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ตำแหน่งผู้ช่วยห้องสมุด (3 เดือน)

ประเภท: ฝึกงาน 3 เดือน เริ่มวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565

สถานที่: สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถนนวิทยุ เขตลุมพินี แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

เวลาทำงาน: 40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์, วันพุธ – วันอาทิตย์

รายละเอียดงาน: สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ มีภารกิจหลักเพื่อการเผยแพร่ภาษาฝรั่งเศส และวัฒนธรรมของกลุ่มคนที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส โดยมีผู้เรียนเกือบ 2,500 คนในแต่ละปี

 • ห้องสมุดมัลติมีเดียเป็นศูนย์ข้อมูลและเอกสารหลักเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสในกรุงเทพฯ ห้องสมุดของเรามีหนังสือ และสื่อต่าง ๆ มากกว่า 18,000 ฉบับ ทั้งภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • แผนกลงทะเบียนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 5 คน และมีหน้าที่ต้อนลูกค้า ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรภาษาและการสอบ
  ต่าง ๆ ให้กับนักเรียน ฯลฯ

หน้าที่หลักสำหรับห้องสมุด :

 • ดูแล จัดการเอกสาร ทั้งการยืม คืน ต่ออายุ และการจองหนังสือ
 • ลงทะเบียน และอธิบายข้อมูลห้องสมุดให้กับผู้อ่านรายใหม่
 • สามารถปฎิบัติงานได้รอบด้านและหลากหลาย
 • จัดเอกสารเข้าระบบและห่อปกหนังสือ

หน้าที่หลักสำหรับแผนกลงทะเบียน (ในกรณีจำเป็น) :

 • ลูกค้าสัมพันธ์: ให้การต้อนรับ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน และช่วยเหลือในการลงทะเบียน
 • ติดตามการลงทะเบียนในซอฟต์แวร์ AEC สำหรับหลักสูตรเรียน (การอัปเดตไฟล์ลูกค้า การแก้ไขปฏิทิน การติดตาม
  การชำระเงิน ฯลฯ) จะได้รับการอบรมเมื่อเข้ารับตำแหน่ง
 • การเตรียมการและติดตามการเริ่มต้นปีการศึกษา (หลักสูตรที่ครอบคลุมสำหรับเยาวชน หลักสูตร scolaires) การสร้าง การเปิดชั้นเรียน การติดตามการลงทะเบียนใหม่ การช่วยแจ้งเตือนทางอีเมลและโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ติดตามและให้ข้อมูลผ่านช่องทางการสื่อสารรายวัน (Mails, Facebook, Messenger, LINE, ฯลฯ)
 • ภารกิจอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานที่เหมาะสมของแผนกทะเบียน ตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฝรั่งเศส

คุณสมบัติ :

 • ทักษะทางภาษา : มีทักษะภาษาฝรั่งเศส (ระดับ A2 ขึ้นไป) สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี / เป็นนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย (ที่กำหนดการฝึกงานเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร)
 • คุณสมบัติที่จำเป็น : มีความรู้ด้านวัฒนธรรมทั่วไปที่ดี สามารถจัดระเบียบงานได้ดี  มีความรอบคอบในการทำงาน มีทักษะการรับฟัง 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ตรงต่อเวลา เรียนรู้เร็ว และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานและอินเตอร์เน็ตได้
 • หากได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคการจัดการเอกสารและห้องสมุด หรือมีประสบการณ์ทำงานในห้องสมุดจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีข้อตกลงการฝึกงานภาคบังคับ

วิธีการสมัคร : กรุณาส่งใบประวัติส่วนตัว (CV) และจดหมายแนะนำตัว มาที่อีเมล work@afthailande.org ก่อนวันที่ 8 ตุลาคม 2565