เจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียน

สถานที่: สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ, 179 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เวลางาน: 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ วันพุธถึงวันอาทิตย์ ทั้งนี้วันและชั่วโมงทำงานของเจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับกิจกรรม
วันเริ่มงานที่ต้องการ: 26 กุมภาพันธ์ 2567
รายละเอียดงาน:
แผนกลงทะเบียนประกอบด้วยบุคลากรจำนวน 5 คน เป็นจุดบริการแรกสำหรับผู้มาเยี่ยมเยือนสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ หน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คือ การต้อนรับ การให้คำแนะนำ และการลงทะเบียนลูกค้า พร้อมทั้งติดตามผลหลักสูตรภาษาและศิลปะ (ผู้ใหญ่และเด็ก) การสอบ คอร์สเรียนสำหรับบริษัท ค่ายปิดเทอม และการเข้าค่ายฝึกภาษา เจ้าหน้าที่ตำแหน่งนี้จึงจำเป็นต้องมีใจรักการบริการและการขาย มีความกระตือรือร้น ตั้งใจ และมีการบริหารจัดการที่ดี
ภารกิจหลัก:
ภายใต้กำกับดูแลของรองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกลงทะเบียน สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ เจ้าหน้าที่แผนกลงทะเบียนมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

 • ให้บริการลูกค้าสำหรับหลักสูตรภาษาและศิลปะ (คอร์สเรียนกลุ่มและคอร์สเรียนตัวต่อตัว) การสอบ คอร์สเรียนสำหรับบริษัท ค่ายปิดเทอม และการเข้าค่ายฝึกภาษา (ต้อนรับ ให้ข้อมูล คำแนะนำ และลงทะเบียนลูกค้า ทั้งหน้างาน ทางอีเมล ทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก และทางโทรศัพท์)
 • ติดตามดูแลระบบการลงทะเบียนผ่านซอฟต์แวร์ AEC สำหรับคอร์สเรียน และซอฟต์แวร์ GAEL สำหรับการสอบ (อัปเดตข้อมูลลูกค้า แก้ไขปฏิทิน ติดตามการชำระเงิน ฯลฯ) เจ้าหน้าที่จะได้รับการฝึกรอบรมเมื่อเข้ารับตำแหน่ง
 • ช่วยเหลือในการเตรียมการเปิดภาคเรียน (ชั้นเรียนศิลปะ ชั้นเรียนผู้ใหญ่และเยาวชน) ค่ายปิดเทอม และกิจกรรมทางการศึกษาและศิลปะต่าง ๆ (การสร้างเอกสารติดตามผล การส่งต่อข้อมูลไปยังทีมผู้สอน การสั่งซื้ออุปกรณ์ ฯลฯ)
 • มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและข้อเสนอสำหรับบริษัท (ค้นหาลูกค้ารายใหม่ นัดหมาย จัดเตรียมใบเสนอราคา ต่ออายุแพ็คเกจคอร์สเรียน ฯลฯ)
 • ติดตามช่องทางการสื่อสารรายวัน (Facebook Messenger LINE ฯลฯ)
 • เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์และการบริการลูกค้า กิจกรรมวันเปิดบ้าน การต้อนรับการเยี่ยมชมจากโรงเรียน ฯลฯ)
 • ปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานของแผนกลงทะเบียนและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

คุณสมบัติที่ต้องการ:

 • ผู้สมัครต้องใช้ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ และมีระดับภาษาฝรั่งเศสและอังกฤษในระดับดี (ระดับขั้นต่ำ B2)
 • ผู้สมัครต้องมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Word, Excel และซอฟต์แวร์พื้นฐาน
 • ผู้สมัครต้องจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตร หากมีประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์อย่างน้อยหนึ่งปีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สมัครต้องมีความกระฉับกระเฉง สามารถทำงานได้หลากหลาย มีทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และมีใจรักการบริการ
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถทำงานเป็นกลุ่ม และมีน้ำใจชอบช่วยเหลือผู้อื่น

ขั้นตอนการสมัคร: กรุณาส่งเอกสารการสมัคร (จดหมายแนะนำตัว ถึงผู้อำนวยการ คุณ Sylvain BANO 1 ฉบับ + CV พร้อมรูปถ่าย) ทางอีเมล work@afthailande.org ก่อนวันที่ 31 มกราคม 2567