สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (“สมาคม”) ตระหนักถึงความสำคัญของการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ อธิบายหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูล
ส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิ์อื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งได้รับจากท่านโดยตรง ได้แก่ 

 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่อีเมล

สมาคมอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สามารถเข้าถึงได้จากแหล่งอื่น ๆ เช่น เสิร์ชเอ็นจิ้น 

โซเชียลมีเดีย หน่วยงานของรัฐ บุคคลที่สาม เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม

 • ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ บัตรประจำตัว หนังสือเดินทาง เป็นต้น
 • ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล ฯลฯ
 • รายละเอียดบัญชีผู้ใช้ เช่น ชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน ประวัติการทำธุรกรรม ฯลฯ
 • หลักฐานแสดงตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง ฯลฯ
 • ข้อมูลธุรกรรมและการเงิน เช่น ประวัติการซื้อ บัญชีธนาคาร ฯลฯ
 • ข้อมูลทางเทคนิค เช่น ที่อยู่ IP, ID คุกกี้, บันทึกกิจกรรม ฯลฯ
 • ข้อมูลอื่น ๆ เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ เสียง และข้อมูลอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้เยาว์

ในกรณีที่สมาคมอาจรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และท่านอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดทางกฎหมาย พ่อแม่หรือผู้ปกครองของท่านต้องรับทราบและให้ความยินยอมตามที่กฎหมายกำหนด หากสมาคมพบว่าได้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์ โดยไม่ได้รับการยินยอมจากผู้ปกครอง สมาคมจะดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อลบข้อมูลนั้นออกจากฐานเซิร์ฟเวอร์

การจัดเก็บข้อมูล

สมาคมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นเอกสารและสำเนา โดยใช้ระบบดังต่อไปนี้

 • ฐานเซิฟเวอร์ของสมาคม ในประเทศไทย
 • ผู้ให้บริการฐานเซิร์ฟเวอร์ภายนอกประเทศไทย

การใช้ข้อมูล

สมาคมใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ดังนี้

 • เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้
 • เพื่อจัดหาสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ บริการ หรือประสบการณ์ของผู้ใช้
 • เพื่อแบ่งปันและจัดการข้อมูลภายในองค์กร
 • เพื่อดำเนินกิจกรรมทางการตลาดและโปรโมชั่น
 • เพื่อให้บริการหลังการขาย
 • เพื่อรวบรวมคำติชมของผู้ใช้
 • เพื่อดำเนินการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ
 • เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
 • เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของหน่วยงานกำกับดูแล

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

สมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์แก่บุคคล ดังต่อไปนี้

 • องค์กร สมาคมอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในองค์กร เพื่อจัดหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ สมาคมอาจรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์หรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อทำการประเมินให้เกิดประโยชน์กับท่านและผู้อื่นมากขึ้น
 • ผู้ให้บริการ สมาคมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถให้บริการภายใต้การกำกับดูแลของสมาคม เช่น บริการด้านไอที ผู้จัดกิจกรรม หน่วยงานจัดหางาน ที่ปรึกษา หรือผู้ตรวจสอบบัญชี ภายใต้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างสมาคม และผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ/หรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้อย่างเคร่งครัด และใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านปลอดภัย
 • สถาบันการเงิน สมาคมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อดำเนินธุรกรรมทางการเงิน เช่น การออกใบแจ้งหนี้และการชำระเงิน
 • การเปิดเผยข้อมูลโดยบังคับ สมาคมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ร้องขอจากหน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงาน/องค์กรของรัฐ หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริการของสมาคมอยู่ภายใต้การควบคุม สมาคมยังเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อสร้างหรือปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมาย ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัย หรือสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น หรือสมาคมต้องปกป้องจากการเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ

การเก็บรักษาข้อมูล

สมาคมจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นผู้ใช้บริการหรือมีความเกี่ยวข้องกับสมาคม หรือตราบเท่าที่จำเป็นตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว เว้นแต่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาตให้มีการเก็บรักษาข้อมูลไว้นานขึ้น สมาคมจะลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านเมื่อไม่มีเหตุจำเป็นอีกต่อไป หรือเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา

สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิ์ใด ๆ ต่อไปนี้

การถอนความยินยอม หากท่านให้ความยินยอมให้สมาคมรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าก่อนหรือหลังวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีผลบังคับใช้ ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา เว้นแต่จะถูกจำกัดโดยกฎหมาย หรือหากท่านยังอยู่ภายใต้สัญญาที่เป็นประโยชน์

การเข้าถึงข้อมูล ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาคม เพื่อขอให้สมาคมทำสำเนาข้อมูลดังกล่าวให้กับท่าน และเปิดเผยว่าสมาคมได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

การเคลื่อนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิ์ที่จะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากสมาคมจัดระเบียบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวในรูปแบบที่เข้าถึงได้หรือใช้งานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถประมวลผลหรือเปิดเผยได้ด้วยโดยอัตโนมัติ เพื่อขอให้สมาคมส่งหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น ๆ โดยตรง หากทำได้โดยอัตโนมัติ และเพื่อขอข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวที่ส่งหรือโอนโดยสมาคมโดยตรงไปยังผู้ควบคุมข้อมูลอื่น เว้นแต่จะเป็นไปไม่ได้ในทางเทคนิค

การคัดค้าน ท่านมีสิทธิที่จะคัดค้านการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตลอดเวลา หากการกระทำดังกล่าวดำเนินการ เพื่อผลประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสมาคม บริษัท หรือบุคคลซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของท่าน หรือเพื่อดำเนินงานสาธารณะ

การลบหรือทำลายข้อมูล ท่านมีสิทธิที่จะขอให้สมาคมลบ ทำลาย หรือไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านขัดต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือการเก็บรักษาข้อมูลโดยสมาคมไม่จำเป็นอีกต่อไป โดยเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเมื่อท่านขอเพิกถอนความยินยอมของท่านหรือคัดค้านการดำเนินการตามที่อธิบายไว้ก่อนหน้านี้

การระงับ ในระหว่างที่สมาคมตรวจสอบคำขอแก้ไขหรือคัดค้านของท่าน ท่านมีสิทธิ์ขอให้สมาคมระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านขอให้สมาคมระงับการประมวลผลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเมื่อไม่จำเป็นอีกต่อไป

การแก้ไข ท่านมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านให้เป็นปัจจุบัน ​​สมบูรณ์ และถูกต้อง

การยื่นเรื่องร้องเรียน ท่านมีสิทธิ์ที่จะร้องเรียนต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านเชื่อว่าการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หากท่านอยู่ในเขตเศรษฐกิจยุโรป (EEA) ท่านมีสิทธิ์ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น และท่านมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูลในท้องถิ่น หากท่านเชื่อว่าสมาคมไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้

ท่านสามารถใช้สิทธิ์เหล่านี้ในฐานะเจ้าของข้อมูลได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของสมาคมตามที่ระบุไว้ด้านล่าง สมาคมจะแจ้งผลคำขอของท่านภายใน 30 วัน เมื่อได้รับคำขอดังกล่าว หากสมาคมปฏิเสธคำขอ สมาคมจะแจ้งเหตุผลให้ท่านทราบทาง SMS ที่อยู่อีเมล โทรศัพท์ หรือตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ (ถ้ามี)

การโฆษณาและการตลาด

เพื่อให้ท่านได้รับผลประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของสมาคม สมาคมใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการของสมาคม และเพื่อการตลาดผ่าน Google, Facebook, Pixel Tracking Code และอื่น ๆ สมาคมใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คิดว่าเป็นประโยชน์และน่าสนใจสำหรับท่าน

สมาคมไม่ใช้การตัดสินใจอัตโนมัติโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์ รวมถึงการจัดทำโปรไฟล์ในลักษณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางกฎหมายหรือส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อท่าน

สมาคมอาจส่งข้อมูลหรือจดหมายข่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้การตั้งค่าของท่านผ่านอีเมล หากท่านไม่ต้องการรับสารจากสมาคมอีกต่อไป ท่านสามารถคลิกลิงก์ “unsubscribe” (ยกเลิกการสมัคร) ในอีเมลหรือติดต่อสมาคมผ่านอีเมล

คุกกี้

เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้บริการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น สมาคมใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายกันเพื่อแสดงเนื้อหาส่วนบุคคล โฆษณาที่เหมาะสม และจัดเก็บการตั้งค่าของท่านบนคอมพิวเตอร์ของท่าน สมาคมใช้คุกกี้เพื่อระบุและติดตามผู้เยี่ยมชม การใช้งานเว็บไซต์ของสมาคม และการตั้งค่าการเข้าถึงเว็บไซต์ หากท่านไม่ต้องการวางคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของท่าน ท่านสามารถเลือก “ปฏิเสธ” บนแบนเนอร์ก่อนเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของสมาคม

ความปลอดภัยของข้อมูล

สมาคมพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยตามหลักการของการรักษาความลับ ความสมบูรณ์ และความพร้อมใช้งาน เพื่อป้องกันการสูญเสีย การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย การทำลาย การใช้ การเปลี่ยนแปลง หรือการเปิดเผย รวมถึงการป้องกันทางธุรการ การป้องกันทางเทคนิค การป้องกันทางกายภาพ และการควบคุมการเข้าถึง

การแจ้งเตือนการละเมิดข้อมูล

สมาคมจะแจ้งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยเร็ว และหากเป็นไปได้ ภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากที่ทราบ เว้นแต่การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของท่าน หากการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงสูงต่อสิทธิ์และเสรีภาพของท่าน สมาคมจะแจ้งการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลและมาตรการแก้ไขให้แก่ท่านโดยเร็วผ่านทางเว็บไซต์ SMS ที่อยู่อีเมล โทรศัพท์หรือตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ (ถ้ามี)

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

สมาคมอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว สมาคมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ของนโยบายความเป็นส่วนตัวทางเว็บไซต์ของสมาคม  เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรจะออกให้ตามคำขอไปยังที่อยู่ด้านล่าง นโยบายความเป็นส่วนตัวได้รับการปรับปรุงล่าสุดและมีผลบังคับใช้ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น

วัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวคือเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการและการใช้งานเว็บไซต์ของสมาคม เว็บไซต์ใด ๆ จากโดเมนอื่น ๆ ที่พบในเว็บไซต์ของสมาคมอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสมาคม

ข้อมูลติดต่อ

หากท่านต้องการติดต่อสมาคมด้วยคำถามหรือข้อกังวลเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือหากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสมาคมตามข้อมูลติดต่อ ดังต่อไปนี้

เจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูล (Data Controller)

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

179 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

+66 (0)2 670 4210

communication@afthailande.org 

www.afthailande.org

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (Data Protection Officer)

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ

179 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

+66 (0)2 670 4210

communication@afthailande.org 

www.afthailande.org