TCF คืออะไร?

การทดสอบความรู้ที่เป็นที่รู้จัก

TCF (การทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส) เป็นการทดสอบที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติและการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยทั่วไปสำหรับบุคคลที่ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหลัก ข้อสอบของการทดสอบความรู้นี้เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกซึ่งมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อ เดียว การสอบ TCF มีความยืดหยุ่นและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ทำให้ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งการทำงานและใช้ ประโยชน์ส่วนตัว

ความแตกต่างของการสอบแต่ละประเภท

การสอบ TCF มีทั้งหมด 4 ประเภท :
TCF
ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้และความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา (นักเรียน ผู้ที่จะศึกษาต่อ ผู้ที่กำลังฝึกงาน เป็นต้น) การทำงาน (พนักงานหรือผู้ที่จะทำงานในอนาคต) หรือเหตุผลส่วนตัว การสอบ TCF สามารถใช้วัดระดับความเข้าใจทางภาษาทั้งทางด้านการฟัง และการอ่าน รวมถึงความสามารถในการใช้โครงสร้างทางภาษา โดยมีการสอบเพิ่มเติมอีก 2 ส่วนเพื่อประเมินผู้เข้าทดสอบทางด้านการพูดและการเขียน
TCF สำหรับรัฐควิเบก
ใช้สำหรับประเมินความสามารถในการฟังและการพูด โดยเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์ของกระทรวงกิจการคนเข้าเมืองสำหรับใช้ ในการยื่นใบสมัครเพื่อย้ายถิ่นฐานไปยังรัฐควิเบก ผู้ที่ต้องการยื่นใบสมัครเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวสามารถแนบประกาศนียบัตรแสดงผล การสอบ TCF สำหรับควิเบกไปพร้อมกับใบสมัครได้
TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP)
ใช้สำหรับประเมินความสามารถในการฟัง, การอ่าน, การใช้โครงสร้างทางภาษา รวมถึงการสอบเขียนซึ่งเป็นภาคบังคับสำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส
TCF สำหรับผู้ต้องการขอสัญชาติฝรั่งเศส
การทดสอบนี้เปิดให้เฉพาะผู้ที่ต้องการขอสัญชาติฝรั่งเศสโดยทางกฎหมายหรือการแต่งงาน ซึ่งจำเป็นต้องแสดงผลยืนยันความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสเทียบเท่า ระดับ B1 โดยประกาศนียบัตรอย่างเป็นทางการนี้จะต้องใช้ประกอบหลักฐานโดยผู้สมัครต้องสอบผ่าน ระดับ B1 ในการสอบทั้ง 2 ส่วน (ความเข้าใจในการฟังและทักษะในการพูด)

ผลการสอบมีอายุ 2 ปี

ผลการสอบ TCF, TCF สำหรับควิเบก และTCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP) สามารถสามารถใช้ยืนยันความสามารถทางภาษาได้เป็นเวลา 2 ปี

มาตรฐานและการวัดผลการสอบ

ข้อสอบ TCF จัดทำขึ้นตามกระบวนการทางวิชาการอย่างแม่นยำ เป็นการประเมินผลที่มีมาตรฐาน ผลที่ได้จากการทดสอบสามารถนำมาเปรียบเทียบและแสดงถึงระดับความรู้ทางภาษาของผู้เข้า สอบได้โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ จากระดับพื้นฐาน (A1) ไปถึงระดับสูง (C2) โดยระดับเหล่านี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป

การเตรียมตัวสอบ

วัตถุประสงค์ในการสอบ TCF คือ การวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสของผู้สมัครในการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป ทั้งในชีวิตประจำวัน การเดินทาง การทำงาน หรือการศึกษา การสอบ TCF ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการสอบเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นการใช้ภาษาโดยทั่วไป อาทิเช่น การฟังวิทยุ การชมภาพยนตร์ การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการพูดคุยในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบได้จากสื่อต่างๆ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือต่อไปนี้ได้ที่ห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ
 • Le guide officiel d'entraînement au TCF, โดย Didier
 • Le Nouvel Entraînez-vous - 250 activités - TCF, โดย Clé International
 • Test de connaissance du français, โดย Belin

ผู้สมัครสอบยังสามารถ

 • ฝึกกิจกรรมพิเศษของ TCF ทางเว็บไซต์ CIEP หรือ Didier
 • ฝึกทักษะการฟังทางเว็บไซต์ RFI
 • เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ ทางเว็บไซต์ TV5

การลงทะเบียนสอบ

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของการสอบ TCF ทุกประเภททั้ง TCF, TCF สำหรับควิเบก TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP) และ TCF สำหรับขอสัญชาติฝรั่งเศส
ผลการสอบ TCF สามารถแสดงความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสของผู้สมัครจากระดับ A1 ถึง C2 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป ผลการสอบ TCF จะถูกส่งมายังสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพภายใน 3 สัปดาห์หลังจาก CIEP ได้ตรวจรับรองแล้ว ผู้สมัครจะต้องมารับผลการสอบ TCF ด้วยตนเองที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยทางสมาคมฯ จะแจ้งนัดวันให้มารับผลทางอีเมล
วัน ที่สอบ: 9/02/2019
เปิดลงทะเบียน: 15/12/2018 >12/01/2019
หมายเหตุ: ไม่มีการสอบ TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP)
วันที่สอบ: 25/05/2019

เปิดลงทะเบียน: 23/03/2019 > 27/04/2019

หมายเหตุ: ไม่มีการสอบ TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP)
วันที่สอบ: 03/08/2018

เปิดลงทะเบียน: 08/06/2019 > 06/07/2019

หมายเหตุ: ไม่มีการสอบ TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP)

ค่าลงทะเบียน
 • TCF (TP) สำหรับบุคคลทั่วไป: 4790 บาท,
  2600 บาท (สอบเขียน)
  2600 บาท (สอบพูด)
 • TCF สำหรับรัฐควิเบก:
  2360 บาท (สอบฟัง),
  2360 บาท (สอบอ่าน),
  2660 บาท (สอบเขียน),
  2660 บาท (สอบพูด)
 • TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP) 6500 บาท
 • TCF สำหรับยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศส 4450 บาท