การทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส

TCF (การทดสอบความรู้ทางภาษาฝรั่งเศส) เป็นการทดสอบที่จัดขึ้นโดยกระทรวงการศึกษาแห่งชาติและการวิจัยของประเทศฝรั่งเศส เพื่อวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาฝรั่งเศสโดยทั่วไปสำหรับบุคคลที่ อายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไปที่ไม่ได้ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาแม่

ข้อสอบของการทดสอบความรู้นี้เป็นข้อสอบแบบตัวเลือกซึ่งมีคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียว การสอบ TCF มีความยืดหยุ่นและสามารถตรวจสอบได้อย่างชัดเจน ทำให้ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสเพื่อวัตถุประสงค์ทั้งการทำงานและใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ความแตกต่างของการสอบแต่ละประเภท

การสอบ TCF มีทั้งหมด 4 ประเภท :

TCF

ถูกออกแบบให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการทดสอบความรู้และความสามารถทางภาษาฝรั่งเศส ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการศึกษา (นักเรียน ผู้ที่จะศึกษาต่อ ผู้ที่กำลังฝึกงาน เป็นต้น) การทำงาน (พนักงานหรือผู้ที่จะทำงานในอนาคต) หรือเหตุผลส่วนตัว

การสอบ TCF สามารถใช้วัดระดับความเข้าใจทางภาษาทั้งทางด้านการฟัง และการอ่าน รวมถึงความสามารถในการใช้โครงสร้างทางภาษา โดยมีการสอบเพิ่มเติมอีก 2 ส่วนเพื่อประเมินผู้เข้าทดสอบทางด้านการพูดและการเขียน

TCF สำหรับรัฐควิเบก

ใช้สำหรับประเมินความสามารถในการฟังและการพูด โดยเป็นการวัดระดับความสามารถทางภาษาตามเกณฑ์ของกระทรวงกิจการคนเข้าเมืองสำหรับใช้ ในการยื่นใบสมัครเพื่อย้ายถิ่นฐานไปยังรัฐควิเบก ผู้ที่ต้องการยื่นใบสมัครเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวสามารถแนบประกาศนียบัตรแสดงผล การสอบ TCF สำหรับควิเบกไปพร้อมกับใบสมัครได้

TCF แคนาดา

คือการทดสอบความชำนาญด้านภาษาฝรั่งเศสตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน IRCC ประเทศแคนาดา (Immigration, Refugees and Citizenship Canada Office) ผลการสอบ TCF แคนาดา จะใช้ในการยื่นเอกสารขอย้ายถิ่นฐานไปประเทศแคนาดาเพื่อทำธุรกิจ หรือใช้สำหรับยื่นขอสัญชาติแคนาดา

TCF สำหรับการพำนักและการขอสัญชาติฝรั่งเศส

สำหรับผู้ที่ต้องการขอสัญชาติฝรั่งเศส หรือบัตรประจำตัวผู้พำนักระยะยาว โดยจะประเมินทักษะทางภาษา 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการพูด ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน

ผลการสอบมีอายุ 2 ปี

ผลการสอบ TCF, TCF สำหรับควิเบก (เช่นเดียวกับ TCF สำหรับศึกษาต่อ DAP) สามารถสามารถใช้ยืนยันความสามารถทางภาษาได้เป็นเวลา 2 ปี

มาตรฐานและการวัดผลการสอบ

ข้อสอบ TCF จัดทำขึ้นตามกระบวนการทางวิชาการอย่างแม่นยำ เป็นการประเมินผลที่มีมาตรฐาน ผลที่ได้จากการทดสอบสามารถนำมาเปรียบเทียบและแสดงถึงระดับความรู้ทางภาษาของผู้เข้า สอบได้โดยแบ่งเป็น 6 ระดับ จากระดับพื้นฐาน (A1) ไปถึงระดับสูง (C2) โดยระดับเหล่านี้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางภาษาที่กำหนดโดยสหภาพยุโรป

วัตถุประสงค์ในการสอบ TCF คือ การวัดระดับความรู้ทางภาษาฝรั่งเศสของผู้สมัครในการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั่วไป ทั้งในชีวิตประจำวัน การเดินทาง การทำงาน หรือการศึกษา การสอบ TCF ไม่จำเป็นต้องมีการเตรียมตัวสำหรับการสอบเป็นพิเศษ
เนื่องจากเป็นการใช้ภาษาโดยทั่วไป อาทิเช่น การฟังวิทยุ การชมภาพยนตร์ การอ่านหนังสือพิมพ์ หรือการพูดคุยในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมความพร้อมในการสอบได้จากสื่อต่างๆ ซึ่งผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อหนังสือต่อไปนี้ได้ที่ห้องสมุดสมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพ

Le guide officiel d’entraînement au TCF, éditions Didier
Le Nouvel Entraînez-vous – 250 activités – TCF, éditions Clé international
Test de connaissance du français, éditions Belin

ผู้สมัครสอบยังสามารถ

ฝึกกิจกรรมพิเศษของ TCF ทางเว็บไซต์ France Education International หรือ Didier
ฝึกทักษะการฟังทางเว็บไซต์ RFI
เรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ ทางเว็บไซต์ TV5

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพเป็นศูนย์สอบอย่างเป็นทางการของการสอบ TCF ทุกประเภททั้ง TCF, TCF สำหรับควิเบก TCF สำหรับศึกษาต่อ (DAP) และ TCF สำหรับขอสัญชาติฝรั่งเศส

ผลการสอบ TCF สามารถแสดงความสามารถทางภาษาฝรั่งเศสของผู้สมัครจากระดับ A1 ถึง C2 ตามเกณฑ์มาตรฐานของสหภาพยุโรป

ผลการสอบ TCF จะถูกส่งมายังสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพภายใน 3 สัปดาห์หลังจาก CIEP ได้ตรวจรับรองแล้ว

ผู้สมัครจะต้องมารับผลการสอบ TCF ด้วยตนเองที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ โดยทางสมาคมฯ จะแจ้งนัดวันให้มารับผลทางอีเมล

วันที่สอบ: 11/02/2023

เปิดลงทะเบียน: 19/12/2022 – 15/01/2023

ใบสมัคร (จะดาวน์โหลดได้ในช่วงรับสมัคร) : TCF Tout public, TCF Québec, TCF IRN (Integration, Residence and Nationality), TCF Canada

วันที่สอบ: 27/05/2023

เปิดลงทะเบียน: 03/04/2023 – 30/04/2023

ใบสมัคร : TCF Tout public, TCF Québec, TCF IRN (Integration, Residence and Nationality), TCF Canada | กรุณาส่งใบสมัครทางอีเมล examen.bangkok@afthailande.org

วันที่สอบ: 23/09/2023

เปิดลงทะเบียน: 31/07/2023 – 27/08/2023

ใบสมัคร (จะดาวน์โหลดได้ในช่วงรับสมัคร) : TCF Tout public, TCF Québec, TCF IRN (Integration, Residence and Nationality), TCF Canada

ค่าลงทะเบียน 2023

  • TCF Tout public สำหรับบุคคลทั่วไป: 5,200 บาท, 2,900 บาท (สอบเขียน), 2,900 บาท (สอบพูด)
  • TCF สำหรับรัฐควิเบก: 2,600 บาท (สอบฟัง), 2,600 บาท (สอบอ่าน), 2,900 บาท (สอบเขียน), 2,900 บาท (สอบพูด)
  • TCF สำหรับยื่นขอสัญชาติฝรั่งเศส 8,900 บาท
  • TCF สำหรับประเทศแคนาดา 10,200 บาท

*สำหรับการสอบ TCF DAP กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง