ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ กรุณาอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ (afthailande.org) อย่างละเอียด

เพื่อเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์นี้  ท่านยินยอมปฎิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลง”)  สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (“สมาคม”) ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดตามที่เห็นสมควรเมื่อใดก็ได้  หากท่านเลือกที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ สมาคมจึงขอแนะนำให้ท่านอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขทางหน้าเว็บไซต์นี้เป็นครั้งคราว

เนื้อหาของเว็บไซต์สมาคม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ รูปภาพ กราฟิก วิดีโอ และเสียง) ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ และเป็นทรัพย์สินของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ในฐานะผู้ให้บริการเนื้อหานั้น  ท่านต้องปฏิบัติตามข้อตกลงเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และข้อจำกัดการใช้งานทั้งหมด  หากท่านส่งเนื้อหามายังสมาคมผ่านทางเว็บไซต์  จะถือว่าท่านให้สิทธิ์แก่สมาคมในการแสดงเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์และสิ่งพิมพ์ในเครือ และใช้เนื้อหาดังกล่าว เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการขายและการตลาด

ท่านสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์ของสมาคมเพื่อใช้งานส่วนตัวของท่านเท่านั้น  ตราบใดที่ท่านไม่เปลี่ยนแปลงและ/หรือลบชื่อผู้ผลิต เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์  ท่านสามารถดาวน์โหลดและบันทึกสำเนาของเนื้อหาที่โพสต์บนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในเชิงพาณิชย์ ท่านไม่สามารถแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ ขาย แสดง ส่ง แจกจ่าย สร้างงานลอกเลียนแบบ หรือใช้ประโยชน์จากเนื้อหาของเว็บไซต์สมาคมด้วยวิธีอื่นใด

เพื่อให้สมาคมเสนอและดูแลบริการแก่ผู้ใช้ได้  สมาคมอาจนำไฮเปอร์ลิงก์ (Hyperlink) ที่อยู่บนเว็บไซต์ของสมาคม โพสต์บนเว็บไซต์อื่นซึ่งดูแลโดยบุคคลที่สาม  การโพสต์ไฮเปอร์ลิงก์เหล่านี้ไม่ได้แสดงการสนับสนุนหรือความเกี่ยวข้องของสมาคมกับเว็บไซต์อื่น ๆ ดังกล่าวแต่อย่างใด เว็บไซต์ดังกล่าวอื่น ๆ ข้างต้นมีนโยบายและแนวปฏิบัติทางออนไลน์ของตนเอง และสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพไม่มีอำนาจควบคุมหรือรับผิดชอบต่อเนื้อหาเหล่านั้น ดังนั้น สมาคมจึงไม่มีความรับผิดชอบต่อเว็บไซต์เหล่านั้น
ไฮเปอร์ลิงก์ดังกล่าวจะถูกโพสต์เพื่อความสะดวกและการให้ข้อมูลเท่านั้น ข้อมูลที่อยู่ในหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของสมาคมไม่สามารถแทนที่หรือทดแทนบริการของผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมในสาขาใด ๆ ได้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเรื่องการเงิน การแพทย์ หรือกฎหมาย

สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความสูญเสียทางเศรษฐกิจ การบาดเจ็บ ความเจ็บป่วย หรือการเสียชีวิต

สมาคมมุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลท่าน โดยได้อธิบายรายละเอียดขั้นตอนที่สมาคมปฏิบัติเพื่อดำเนินการดังกล่าว  สมาคมขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว

การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่าน และท่านตกลงที่จะเข้าถึงและใช้เว็บไซต์นี้  หากท่านไม่พึงพอใจกับเนื้อหาใด ๆ ของเว็บไซต์ หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาคม และ/หรือนโยบายอื่น ๆ สมาคมแนะนำให้ท่านยุติการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน

สมาคมยกเว้นความรับผิดทั้งหมดสำหรับความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้เว็บไซต์นี้ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ พันธมิตรหรือผู้จัดหาจะไม่รับผิดชอบต่อผู้ใช้ใด ๆ หรือบุคคลที่สาม สำหรับความเสียหายใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ เป็นผลสืบเนื่อง หรือผลกำไรที่สูญเสียไป) อันเป็นผลจากการใช้งาน หรือการไม่สามารถใช้เนื้อหาหรือเว็บไซต์ได้ ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของการรับประกัน สัญญา การละเมิด หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าสมาคมจะรับทราบถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

เงื่อนไขการเป็นสมาชิกของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพถูกกำหนดและตีความตามกฎหมายของประเทศไทยโดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันทางกฎหมาย

สมาคมอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข และข้อจำกัดความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ข้างต้นเป็นครั้งคราว การเรียกดูเว็บไซต์นี้แสดงว่าท่านยอมรับว่าท่านปฏิบัติตตามข้อกำหนดและเงื่อนไข และข้อจำกัดความรับผิดชอบที่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น สมาคมขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งหากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสมาคม

สมาคมอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเนื้อหาของเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้ สมาคมอาจระงับการดำเนินการของเว็บไซต์นี้ เพื่อปรับปรุงหรือบำรุงรักษาเนื้อหาหรือด้วยเหตุผลอื่นใด สมาคมขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายละเอียดส่วนบุคคลที่มอบให้สมาคมผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะถูกนำมาใช้ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาคมเท่านั้น กรุณาอ่านรายละเอียดอย่างรอบคอบก่อนที่ดำเนินการต่อไป การให้รายละเอียดส่วนบุคคลของท่านแก่สมาคมแสดงว่า ท่านยินยอมให้ใช้งานตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาคม

หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ กรุณาติดต่อสมาคม

ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้หรือข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ไม่ว่าจะในสัญญาหรือการละเมิด ศาลไทยจะมีเขตอำนาจตามกฎหมายที่ไม่ผูกขาดในข้อพิพาทดังกล่าว

หากพบว่าข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อตกลงนั้นจะถูกพิจารณาแยกออกจากข้อตกลงและเงื่อนไขที่เหลือ และจะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อตกลงที่เหลือ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน กรุณาติดต่อ communication@afthailande.org