สมาคมฝรั่งเศสมีแผนกแปลเอกสารที่ ได้รับการรับรอง

ซึ่งรับแปลเอกสารราชการต่างๆ จากภาษาไทยเป็นฝรั่งเศสและฝรั่งเศสเป็นไทย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน สูติบัตร ทะเบียนบ้าน หนังสือเดินทาง หนังสือสำคัญการสมรส หนังสือรับรองความเป็นโสดทะเบียนสมรส หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/นามสกุล ทะเบียนหย่า มรณบัตร ปริญญาบัตร ประกาศนียบัตร ระเบียนแสดงผลการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/ปริญญาตรี ฯลฯ
เพื่อความรวดเร็วคุณสามารถส่งเอกสารทางอีเมลและจะได้รับใบเสนอราคาภายใน 24 ชั่วโมง
แผนกแปลเอกสารได้รับการรับรองจากสถานทูตฝรั่งเศส สถานทูตเบลเยียม สถานทูตแคนาดา และสถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ประกาศสำคัญจากแผนกแปลเอกสารสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ!

ขั้นตอนการแปลและการรับรองคำแปลของเอกสารทางราชการไทยเพื่อยื่นประกอบหลักฐานที่ประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอนการแปลและการรับรองคำแปลของเอกสารทางราชการฝรั่งเศสเพื่อยื่นประกอบหลักฐานที่ประเทศไทย

อัตราค่าแปล

ประกาศ ตามนโยบายของฝ่ายบริหารของสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ แผนกแปลเอกสารจะขึ้นค่าบริการ 3 % จากราคาเดิม โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

บริการแปล ยินดีต้อนรับ :

 
แผนกแปลเอกสารเปิดทำการวันจันทร์ถึงศุกร์ ที่ชั้น 2 ห้อง 205
ปิดรับเอกสารแปล เวลา 16.30 น. และ ปิดส่งเอกสารแปล เวลา 17.00น.
วันจันทร์ – วันศุกร์
8.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :

 
โทรศัพท์
02 670 42 05
อีเมล
traduction@afthailande.org